บ้านคีรีวง
Language:

หมู่บ้านคีรีวงก์ วิถีชีวิต วิถีชาวบ้าน วิถีชุมชน | Kiriwong Village

หมายความว่าหมู่บ้านที่รายล้อมด้วยภูเขาเป็นที่เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามชื่อ วัดประจำท้องถิ่นคือวัดคีรีวงนั่นเอง เดิมหมู่บ้านคีรีวงมีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ใกล้กับต้นน้ำจากยอดเขาหลวง บนเทือกเขานครศรีธรรมราช ด้วยเหตุนี้จึงมีลำคลองไหลผ่านหมู่บ้านหลายสายด้วยกัน แต่ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 สายเท่านั้น เนื่องจากลำคลองบางสายได้ตื้นเขินลงไป ลำคลองทั้ง 3 สาย ได้แก่ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย ลำคลองทั้งสามไหลมาบรรจบรวมกันที่หน้าหมู่บ้านมีชื่อว่า “คลองท่าดี” ซึ่งเดิมมีชื่อว่า คลองขุนน้ำ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองท่าดีหลังจากเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531

โดยกรมชลประทาน แต่ผู้สูงอายุลาวบ้านยังคงเรียกคลองขุนน้ำจนถึงปัจจุบัน คลองท่าดีเป็นลำคลองขนาดใหญ่ที่สุดซญึ่งไหลลงทะเลที่บ้านปากนครและปากพนัง ชาวบ้านจึงใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมข่นส่งโดยใช้เรือเหนือเป็นพาหนะในการ เดินทาง และใช้เรือเหนือในการบรรทุกผลม้และพืชสวนต่าง ๆ อีกมากมาย

เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ และหมาก เพื่อไปแลกเปลี่ยนกับข้าวสาร เกลือ กะปิ และอาหารทะเลอื่น ๆ กับชาวอำเภอหัวไทรและชาวอำเภอปากพนังโดยชาวคีรีวงเรียกพวกเขาว่า “พวกนอก”และเรียกตัวเองว่า ”พวกเหนือ”

จากการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจนเกิดคำเรียนขานใหม่ว่า “เกลอเขา เกลอเล” หมู่บ้านคีรีวงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ พืชพันธ์ต่างๆ สามารถเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำสวนผลไมซึ่งเรียกว่า “สวนสมรม”

แต่เดิมมีชื่อว่า สวนอาสินสวนสมรมคือสวนที่ปลูกผลไม้หลากหลาย ชนิดในพื้นที่เดียวกันซึ่ง บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวคีรีวงสวนสมรมมีควาเก่าแก่กว่าหลาย ร้อยปีโดยมีการสันณิษฐานกันว่ามีการทำสวนสมรมมาตั้งแต่บรรพชน


สถานที่พัก | ประเพณี | ผลไม้ บ้านคีรีวง | สินค้า | การเดินทาง | ร้านค้า ร้านอาหาร | 


วัตถุประสงค์

- เพื่อรากฐานเศรฐษกิจบ้านคีรีวง ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นการกระจายสินค้าบ้านคีรีวงให้คนไทยได้รู้จักมากขึ้น
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา

หมู่บ้าน คีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช Kiriwong Village, Kamloan, Lansaka, Nakhon Si Thammarat, Thailand.
สงวนลิขสิทธิ์ ภาพถ่าย ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเวบไซต์ หมู่บ้านคีรีวงดอทคอม
มือถือ: 089-169-1298 เว็บไซต์: www.kiriwongvillage.com